Zásady ochrany osobných údajov

clouds

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Tento dokument definuje pravidlá Zásad ochrany osobných údajov na Webových stránkach (ďalej len „Webové stránky” alebo „Web”). Prevádzkovateľom Webových stránok je Wanda Wiecha, vykonavájúca živnostnenskú činnosť ako Rabkoland Wanda Wiecha Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna, zapísaná v Obchodného registra Centrálnej evidencie a informácií o hospodárskej činnosti na ul. Juliusza Słowackiego 16, 40-094 Katowice, NIP/DIČ: 9540011408, REGON/IČO: 270656777.

Slová použité veľkými písmenami majú význam uvedený v Obchodných podmienkach tejto Webovej stránky.

Osobné údaje zhromaždené Prevádzkovateľom Webových stránok sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ č. L 119, s. 1), ďalej len: GDPR.

Prevádzkovateľ Webových stránok sa osobitne snaží chrániť súkromie a informácie, ktoré mu boli poskytnuté, a ktoré sa týkajú Používateľov Webových stránok. Prevádzkovateľ s náležitou starostlivosťou vyberie a uplatní príslušné technické opatrenia vrátane programových a organizačných opatrení zabezpečujúcich ochranu spracúvaných údajov, najmä zabezpečí údaje pred neoprávneným zdieľaním, zverejnením, stratou a zničením, neoprávnenou úpravou, ako aj proti ich spracúvaniu v rozpore s platnými zákonmi.

Adresátom možnosti využitia Služieb dostupných na Webových stránkach nie sú deti do 16 rokov. Správca osobných údajov nepredpokladá zámerné zhromažďovanie údajov detí do 16 rokov.

Osobné údaje

Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je:

Wanda Wiecha, vykonavájúca živnostnenskú činnosť ako Rabkoland Wanda Wiecha Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna, zapísaná v Obchodného registra Centrálnej evidencie a informácií o hospodárskej činnosti na ul. Juliusza Słowackiego 16, 40-094 Katowice, NIP/DIČ: 9540011408, REGON/IČO: 270656777. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s vašimi osobnými údajmi sa môžete obrátiť na Správcu osobných údajov:

 • mailom: park@rabkoland.pl
 • tradičnou poštou: 40-094 Katowice, ul. Słowackiego 16
 • kontaktným formulárom, ktorý nájdete na: https://www.rabkoland.pl/kontakt/
 • telefonicky: +48 32 258 84 67.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Správca osobných údajov spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely a v nasledujúcom rozsahu:

 • za účelom poskytovania Služieb, ktoré si nevyžadujú vytvorenie Účtu, t. j. prezeranie Webových stránok, vyhľadávač obsahu alebo Služieb, spracúvame osobné údaje týkajúce sa vašej aktivity na Webových stránkach, t. j. údaje o obsahu alebo Službách, ktoré si prezeráte, údaje o relácii vášho zariadenia, operačnom systéme, prehliadači, polohe a jedinečnom ID, IP adrese;
 • za účelom plnenia Zmluvy o poskytovaní Služieb a používanie funkcií, ktoré si vyžadujú aj nevyžadujú vytvorenie Účtu, t. j. pridávanie a prezentácia inzerátov, pridávanie a prezentácia recenzií (záznamov na Webovej stránke)
 • za účelom umožnenia kontaktu medzi Používateľom a Poskytovateľom služby, spracúvame vami poskytnuté osobné údaje na Účte a vo formulároch na pridávanie inzerátov a kontaktného formulára, ako aj údaje o vašej činnosti na Webovej stránke, teda údaje o obsah, ktorý si prezeráte, vrátane reklám, ako aj údaje týkajúce sa relácie, vášho zariadenia a operačného systému, prehliadača, polohy a jedinečného ID. Poskytnutie niektorých údajov je podmienkou používania jednotlivých Služieb a funkcií Webovej stránky a Účtu (povinné údaje). Náš systém automaticky označuje povinné údaje. Ak nám neposkytnete tieto údaje, nedokážeme vám poskytovať určité Služby a funkcie Účtov. Okrem údajov označených ako povinné je poskytovanie ďalších osobných údajov dobrovoľné;
 • za účelom štatistík týkajúcich sa používania jednotlivých funkcií dostupných na Webovej stránke, uľahčenia používania Webovej stránky a zaistenia IT bezpečnosti Webovej stránky, spracovávame osobné údaje týkajúce sa vašej aktivity na Webovej stránke a množstva času stráveného na každej z podstránok Webovej stránky, vašu históriu vyhľadávania, polohu, IP adresu, ID zariadenia, údaje týkajúce sa vášho webového prehliadača a operačného systému;
 • za účelom určenia, uplatnenia a obhájenia pohľadávok a obrany pred pohľadávkami v súdnom konaní a iných exekučných orgánov, môžeme spracúvať vaše osobné údaje poskytnuté pri registrácii na Webových stránkach (zriadenie Účtu), objednávanie služieb a ďalšie údaje potrebné na preukázanie existencie pohľadávky, alebo ktoré vyplývajú z právnej požiadavky, súdneho príkazu alebo iného právneho postupu;
 • za účelom posúdenia reklamácií, sťažností a žiadostí, a zodpovedania otázok Používateľov spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v kontaktnom formulári, reklamáciách, sťažnostiach a požiadavkách, alebo za účelom zodpovedania otázok položených v inej podobe, a niektoré vami poskytnuté osobné údaje na Účte, ako aj údaje o službách, ktoré poskytujeme a ktoré sú príčinou reklamácie, sťažnosti alebo žiadosti, a údaje obsiahnuté v dokumentoch pripojených k reklamáciám, sťažnostiam a požiadavkám;
 • za účelom marketingu našich Služieb a služieb našich partnerov vrátane remarketingu, pričom za týmto účelom spracúvame osobné údaje, ktoré ste poskytli pri vytváraní Účtu a jeho aktualizácii, údaje o vašej aktivite na Webovej stránke vrátane aktivít, ktoré sa zaznamenávajú a ukladajú prostredníctvom súborov cookies, najmä história činnosti, objednané služby, história vyhľadávania, kliknutia na webovú stránku, dátumy prihlásenia a registrácie, história a vaše aktivity spojené s našou komunikáciou s vami. V prípade remarketingu používame údaje o vašej aktivite, aby sme sa k vám dostali s našimi marketingovými správami aj keď ste mimo Webovej stránky, pričom na tento účel využívame služby externých dodávateľov. Tieto služby spočívajú v zobrazovaní našich správ na iných webových stránkach, ako je naša Webová stránka. Podrobnosti o tejto téme sú dostupné v Politike cookies;
 • za účelom organizovania súťaží a vernostných programov, t. j. oznámení o nazbieraných bodoch, oznámení o výhre a reklame našej ponuky, používame vaše osobné údaje zadané v Účte a pri registrácii do súťažného alebo vernostného programu. Podrobné informácie o tejto téme sú poskytované zakaždým, pokiaľ ide o účasť v danej súťaži alebo vernostnom programe;
 • za účelom prieskumu trhu a názorov o nás alebo našich partneroch, t. j. zisťovanie informácií o službách, používame vaše údaje poskytnuté v Účte alebo pri používaní služieb, e-mailovú adresu. Údaje zhromaždené v rámci prieskumu trhu a prieskumu verejnej mienky nepoužívame na reklamné účely. Podrobné pokyny nájdete v informáciách o danej ankete alebo na mieste, kde zadávate svoje údaje.

Kategórie dotknutých osobných údajov

Správca osobných údajov spracúva tieto kategórie dotknutých osobných údajov:

 • kontaktné údaje;
 • údaje o činnosti na Webovej stránke;
 • údaje týkajúce sa objednávok na Webovej stránke;
 • údaje o reklamáciách, sťažnostiach a žiadostiach;
 • údaje o marketingových službách.

Dobrovoľné poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné a je nevyhnutné pre poskytovanie služieb Správcom osobných údajov prostredníctvom Webovej stránky.

Doba spracúvania údajov

Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vykonávanie objednávok, služieb, marketingových aktivít a ďalších služieb realizovaných v prospech Používateľa. Osobné údaje budú vymazané v nasledujúcich prípadoch:

 • keď dotknutá osoba požiada o ich odstránenie alebo odvolá udelený súhlas;
 • keď dotknutá osoba nevykonáva žiadnu činnosť dlhšie ako 10 rokov (neaktívny kontakt);
 • po obdržaní informácie, že uchovávané údaje sú zastarané alebo nepresné.

Niektoré údaje ako: e-mailová adresa, meno a priezvisko, sa môžu uchovávať ďalšie 3 roky na dôkazné účely, berúc do úvahy reklamácie, sťažnosti a nároky súvisiace so službami poskytovanými Webovou stránkou - tieto údaje nebudú použité na marketingové účely.

Údaje o objednávkach platených služieb, súťaží a vernostných programoch sa budú uchovávať po dobu 5 rokov od dátumu doručenia objednávky.

Údaje o Používateľoch, ktorí nie sú prihlásení, ukladáme po dobu zodpovedajúcu životnému cyklu súborov cookies uložených v zariadeniach alebo dovtedy, kým ich Používateľ nevymaže na svojom zariadení.

Vaše osobné údaje týkajúce sa preferencií, správania a výberu marketingového obsahu môžu byť použité ako základ pre automatické rozhodovanie o určení predajných možností Webových stránok.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • štátnym orgánom, napr. prokuratúra, polícia, predseda Úradu na ochranu osobných údajov, predseda Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa, ak nás o to požiadajú,
 • poskytovateľom služieb, ktoré používame na prevádzkovanie Webových stránok, napr. na splnenie objednávky. V závislosti od zmluvných dojednaní a okolností, tieto subjekty konajú v našom mene alebo nezávisle určujú účely a spôsoby spracúvania údajov, pričom zoznam dodávateľov sa nachádza na stránke nášho Webu s odkazom: Zoznam dodávateľov

Práva dotknutej osoby

Podľa nariadenia GDPR máte právo na:

 • prístup k vašim osobným údajom;
 • opravu svojich osobných údajov;
 • vymazanie svojich osobných údajov;
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;
 • prenos osobných údajov.

Správca osobných údajov vám bez zbytočného odkladu - v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti - poskytne informácie o krokoch podniknutých v súvislosti s vašou žiadosťou. V prípade potreby sa môže mesačná lehota predĺžiť o ďalšie dva mesiace kvôli zložitosti žiadosti alebo počtu žiadostí.

V každom prípade vás správca osobných údajov bude o takom predĺžení informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti s uvedením dôvodov oneskorenia.

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR)

Máte právo dostať informácie od Správcu osobných údajov o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú.

Ak Správca spracúva vaše osobné údaje, máte právo na:

 • prístup k osobným údajom;
 • získanie informácií o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanom období uchovávania vašich údajov alebo kritériách na určenie tohto obdobia, o vašich právach podľa GDPR a právach podať sťažnosť dozornému orgánu o zdroji týchto údajov, o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o bezpečnostných opatreniach použitých v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európskej únie;
 • získanie kópie svojich osobných údajov.

Ak chcete požiadať o prístup k vašim osobným údajom, pošlite svoju žiadosť na adresu: park@rabkoland.pl

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR)

Ak sú vaše osobné údaje nepresné, máte právo požiadať Správcu o okamžitú opravu vašich osobných údajov.

Máte tiež právo požiadať Správcu o doplnenie vašich osobných údajov.

Ak chcete požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na nasledujúcu adresu: park@rabkoland.pl

Ak ste sa zaregistrovali na Webových stránkach, môžete si po prihlásení sami opraviť a doplniť svoje osobné údaje.

Právo na vymazanie osobných údajov, tzv. “právo na zabudnutie” (čl. 17 GDPR)

Máte právo požiadať Správcu osobných údajov o vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • ste odvolali svoj konkrétny súhlas v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí spracúvanie osobných údajov s priamym marketingom;
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov v súvislosti so spracúvaním nevyhnutným na vykonanie úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo so spracúvaním nevyhnutným na účely oprávnených záujmov sledovaných Správcom osobných údajov alebo treťou osobou.

 

Napriek predloženiu žiadosti o vymazanie osobných údajov môže Správca osobných údajov vaše údaje ďalej spracúvať s cieľom určiť, uplatniť alebo obhájiť nároky, o čom budete informovaný/á.

Ak chcete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na nasledujúcu adresu: park@rabkoland.pl

 

Právo podať žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)

Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak:

 • spochybňujete správnosť svojich osobných údajov - Správca osobných údajov obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov na dobu umožňujúcu overenie správnosti týchto údajov;
 • keď je spracúvanie vašich údajov nezákonné a namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania, ale sú potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu vašich nárokov;
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov - až kým sa nezistí, či oprávnené záujmy Správcu osobných údajov prevažujú nad dôvodmi uvedenými vo vašej námietke.

Ak chcete obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu: park@rabkoland.pl

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR)

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania v súvislosti so:

 • spracúvaním potrebným na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo spracúvanie nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov realizovaných Správcom osobných údajov alebo treťou stranou;
 • spracúvaním na účely priameho marketingu.

 

Ak chcete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu: park@rabkoland.pl

Právo na prenos osobných údajov (čl. 20 GDPR)

Máte právo dostať svoje osobné údaje od Správcu osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a zasielať ich inému správcovi osobných údajov.

Môžete tiež požiadať, aby Správca osobných údajov poslal vaše osobné údaje priamo inému správcovi (ak je to technicky možné).

Ak chcete preniesť svoje osobné údaje, pošlite svoju žiadosť na adresu: park@rabkoland.pl

Právo na zrušenie súhlasu

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak chcete odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu: park@rabkoland.pl

Sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

V Poľsku je dozorným orgánom v zmysle nariadenia GDPR predseda Úradu pre ochranu osobných údajov.

Súbory „cookies”

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie  Pri prehliadaní Webových stránok sa používajú súbory „cookies”, ďalej len Cookies, teda malé textové informácie, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení v súvislosti s používaním Webovej stránky. Ich použitie je zamerané na správne fungovanie Webových stránok.

Tieto súbory nám umožňujú identifikovať vami používaný softvér a prispôsobiť Webovú stránku individuálne vašim potrebám.

Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia v zariadení a priradenú hodnotu.

Bezpečnosť

Súbory cookies, ktoré používame, sú pre vaše zariadenia bezpečné. Určite nie je možné, aby sa vírusy alebo iný nežiaduci softvér, alebo malvér, dostali do vašich zariadení pomocou súborov cookies.

Typy súborov „cookies”

Používame dva typy cookies:

 • Dočasné cookies: sú uložené vo vašom zariadení a zostávajú v ňom až do zatvorenia okna v prehliadači. Uložené informácie sa potom natrvalo odstránia z pamäte vášho prístroja. Mechanizmus súborov dočasných cookies neumožňuje zhromažďovanie žiadnych osobných údajov ani akýchkoľvek dôverných informácií z vášho zariadenia.
 • Trvalé súbory cookies: ukladajú sa do vášho zariadenia a zostávajú v ňom až do odstránenia. Zatvorením okna v prehliadači alebo vypnutím zariadenia sa tieto súbory z vášho prístroja neodstránia. Mechanizmus trvalých súborov cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo dôverných informácií z vášho zariadenia.

Účely

Používame aj súbory tretích strán na nasledujúce účely:

 • vytváranie štatistík - pomáha nám pochopiť, ako Používatelia používajú Webové stránky, čo umožňuje vylepšiť ich štruktúru a obsah pomocou analytických nástrojov Google Analytics - spoločnosťou Google Inc. so sídlom v USA,
 • určenie profilu Používateľov - a následné zobrazenie jemu prispôsobených materiálov v reklamných sieťach pomocou online reklamného nástroja Google AdSense a Google Adwords - spoločnosťou Google Inc. so sídlom v USA,
 • popularizáciu webových stránok pomocou sociálnej siete plus.google.com, ktorú spravuje spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA,
 • so sídlom v USA,     popularizáciu webových stránok pomocou sociálnej siete Facebook.com - spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku,
 • popularizáciu webových stránok pomocou sociálnej siete Instagram.com spoločnosťou Instagram LLC. so sídlom v USA,
 • popularizáciu webových stránok pomocou sociálnej siete LinkedIn.com, ktorej správcom je LinkedIn Ireland Ltd. so sídlom v Írsku,
 • popularizáciu webových stránok pomocou služby YouTube LLC so sídlom v USA,
 • popularizáciu webových stránok pomocou sociálnej siete twitter.com - spoločnosť Twitter Inc. so sídlom v USA.

Ak chcete získať viac informácií o pravidlách používania súborov cookies, odporúčame vám prečítať si Zásady ochrany osobných údajov vyššie uvedených spoločností.

Súbory cookies môžu byť použité reklamnými sieťami, najmä sieťou Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených vašim preferenciám. Na tento účel môžu byť uložené informácie o spôsobe pohybu na Webe alebo o dobe, počas ktorej používate Webové stránky.

Ak chcete zobraziť a upraviť informácie o svojich preferenciách zhromažďovaných reklamnou sieťou Google, môžete použiť nástroj dostupný na adrese https://www.google.com/ads/preferences/.

Pomocou nastavení webového prehliadača alebo pomocou konfigurácie služby môžete kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookies a určiť podmienky ich ukladania a prístupu k vášmu zariadeniu. Tieto nastavenia môžete zmeniť tak, že zablokujete automatické spracúvanie súborov cookies v nastaveniach vášho webového prehliadača, alebo aby ste boli zakaždým informovaný/á, keď sú umiestnené do vášho zariadenia. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookies sú k dispozícii v nastaveniach vášho softvéru (webový prehliadač).

Prihláste sa na odber noviniek!

Zostaňte informovaní!

sheep
Owca
Owca
Owca
Owca
Cookie preferences
Ladies and Gentlemen, our website uses cookies to ensure its proper functioning. You can specify the conditions for storing or accessing cookies by clicking the Settings button. We recommend that you read the Privacy and Cookies Policy.
Cookie preferences
Use of cookies

Ladies and Gentlemen, our website uses cookies to ensure its proper functioning. You can specify the conditions for storing or accessing cookies. We recommend that you read the Privacy and Cookies Policy.

More information

If you have any questions about our cookie policy, please contact us.